Strona G��wna
Szukaj:   
abc     o nas     login
Wzmocnij POWER - wyjd¼ na rower
z powrotem strona główna do góry
Zasady
kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania materiałów zawartych na stronach
www.koloroweru.pl
wersja 1, 2005-04-08

Wstęp

Niniejsze zasady dotyczą materiałów, tekstów, zdjęć, filmów i innych prac zawartych na stronach www.koloroweru.pl, z wyjątkiem tych, na których umieszczona jest przez właściciela praw autorskich informacja, że dany materiał lub praca nie może być rozpowszechniany na poniższych zasadach.

Używane słowo "Materiał" oznacza materiały, teksty, zdjęcia, filmy lub prace objęte zasadami, zaś określenie "praca oparta na Materiałach" dotyczy albo Materiału, albo pochodzącej od niego pracy w rozumieniu prawa autorskiego, to jest pracy zawierającej Materiał lub jego część dosłowną, bądź zmodyfikowaną i/lub przełożoną na inny język. (W dalszym ciągu niniejszego tekstu, pojęcie przekładu włącza się bez ograniczeñ do terminu "modyfikacja").

§ 1

Zasady te nie obejmują działañ innych niż kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie. Czynność używania Materiału nie jest poddana ograniczeniom.

Zasady te nie obejmują kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania Materiału do celów komercyjnych, w tym wykorzystania Materiału na stronach internetowych zawierających elementy przynoszące korzyści finansowe np. reklamy.

§ 2

Możesz kopiować i rozpowszechniać na dowolnych mediach kopie Materiału pod warunkiem, że w widoczny sposób i odpowiednio podasz na każdej kopii właściwą informację o prawie autorskim. Wszelkie napisy informacyjne na temat praw autorskich musisz chronić przed uszkodzeniem, zaś wszystkim innym odbiorcom Materiałów musisz wraz z Materiałami przekazać egzemplarz niniejszych Zasad.

§ 3

Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie Materiałów oraz dowolne ich części, tworząc przez to pracę opartą na Materiałach, jak również kopiować i rozpowszechniać takie modyfikacje i pracę w oparciu o punkt powyżej - pod warunkiem przestrzegania całości poniższych wymogów:

a) Każda rozpowszechniana lub publikowana przez Ciebie praca, która w całości lub części zawiera Materiał, albo pochodzi od niego lub jego części, musi być w całości i bezpłatnie udostępniona dla wszelkich osób trzecich na warunkach niniejszych zasad.

b) Każda rozpowszechniana lub publikowana przez Ciebie praca, która w całości lub części zawiera Materiał, albo pochodzi od niego lub jego części musi zawierać informację odnośnie praw autorskich oraz możliwości redystrybucji Materiałów wyłącznie na niniejszych Zasadach wraz z informacją, jak użytkownik może zapoznać się z treścią tych Zasad.

§ 4

Poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi niniejszymi Zasadami, nie możesz kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać Materiału. We wszystkich pozostałych wypadkach, każda próba skopiowania lub rozpowszechnienia Materiału jest naruszeniem praw autorskich i powoduje automatyczne wygaśnięcie Twoich praw z tytułu niniejszych Zasad. Prawa osób, które już otrzymały od Ciebie kopie albo prawa w ramach niniejszych Zasad, nie wygasają tak długo, jak długo osoby te w pełni stosują się do nich.

§ 5

Nie musisz akceptować niniejszych Zasad, jeżeli się z nimi nie zgadzasz. Jednak, nic innego nie zapewni Ci pozwolenia na modyfikowanie lub rozpowszechnianie Materiału i pochodzących od niego prac. Działania takie są prawnie zabronione, jeżeli nie akceptujesz tych Zasad. Dlatego też, poprzez modyfikowanie bądź rozpowszechnianie Materiału (lub pracy na nim opartej) dajesz wyraz swojej akceptacji dla Zasad i wszelkich ich postanowieñ i warunków.

§ 6

W każdym przypadku rozpowszechniania przez Ciebie Materiału (albo opartej na nim pracy), odbiorca automatycznie otrzymuje od właściciela praw autorskich prawo do kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania Materiału na niniejszych Zasadach. Na korzystanie przez odbiorcę z udzielonych w niniejszych Zasadach praw nie możesz narzucać już dalszych ograniczeñ. Nie jesteś stroną odpowiedzialną za kontrolę przestrzegania Zasad przez osoby trzecie.

§ 7

W miarę potrzeby redakcja www.koloroweru.pl może publikować poprawione i/lub nowe wersje niniejszych Zasad. Nowe wersje będą napisane w formie podobnej do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia. Z chwilą zamieszczenia nowej wersji Zasad na stronie, stara wersja straci moc obowiązującą na rzecz nowej, która odtąd będzie miała zastosowanie.

§ 8

Ponieważ Materiał jest udostępniony bezpłatnie, nie jest objęty gwarancją w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami. W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia, właściciele praw autorskich i/lub inne osoby zapewniają Materiał w stanie, w jakim się znajduje ("jak widać") bez jakiejkolwiek gwarancji, ani wyraźnej, ani domyślnej, nie wyłączając domyślnych gwarancji co do przydatności do określonych zastosowañ. Całość ryzyka w zakresie jakości materiału ponosisz sam. W razie gdyby Materiał okazał się wadliwy, ponosisz wszelkie koszty niezbędnej naprawy i usuwania skutków użycia materiału.

§ 9

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej albo czegoś innego nie uzgodniono w formie pisemnej, żaden właściciel praw autorskich ani inna osoba modyfikująca i/lub rozpowszechniająca Materiał zgodnie z powyższymi zezwoleniami, w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna wobec ciebie za szkody, w tym szkody ogólne, szczególne, uboczne lub skutkowe, wynikłe z użycia bądź niemożliwości użycia materiału (w tym za straty poniesione przez ciebie lub osoby trzecie), nawet jeśli dany właściciel bądź inna osoba zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.


Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie tłumaczenia Powszechnej Licencji Publicznej GNU. http://www.gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie tylko na zasadach
określionych przez redakcję Koła Roweru >>zobacz.
strona główna |  index

0.02445 sek.  optima cennik